a
EXPLORE
PROJEKT NORWESKI

INNOWACJE NAD SOLINĄ

TYTUŁ PROJEKTU

Innowacje w zakresie turystyki wodnej nad zalewem Solińskim w Bieszczadach

OŚWIADCZENIE

Projekt „Innowacje w zakresie turystyki wodnej nad zalewem Solińskim w Bieszczadach” realizowany w ramach Programu Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 korzysta z dofinansowania o wartości nieprzekraczającej 1 036 068,10 EUR otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i rentowności Relavii Sp. z o.o. poprzez wdrożenie na Jeziorze Solińskim w Bieszczadach innowacyjnych usług turystycznych związanych z koncepcją grupowej grywalizacji w postaci „Group watercatching”, przyczyniających się zarówno do ograniczenia zanieczyszczenia wód śródlądowych i ich bezpośredniego otoczenia, jak i wzmocnienia współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt realizuje Relavia Sp. z o.o. w partnerstwie z FLYTENDE BOLIG AS z Norwegii, od 06.2023 do 04.2024.

Cel Projektu jest osiągany dzięki realizacji 3 działań: 

 1. Dostosowanie i rozbudowa infrastruktury przystani wodnych – dwóch nowych pomostów pływających na jeziorze Solińskim w miejscowościach Polańczyk i Zawóz wraz z infrastrukturą instalacji fotowoltaicznej wyposażonej w magazyn energii, 
 2. Zakup floty pływającej – łącznie 19 łodzi motorowych z silnikami elektrycznymi, 14 katamaranów z silnikami elektrycznymi i 1 łodzi pełniącej funkcje pomocnicze
 3. Opracowanie i wprowadzenie na rynek aplikacji Group watercatching wraz z urządzeniami 

Dzięki realizacji projektu turyści będą mogli odkrywać dziedzictwo Jeziora Solińskiego w nowatorski sposób. Usługa stanowią innowację w dziedzinie turystyki wodnej na poziomie europejskim. Jest zachętą dla turystów do eksploracji akwenu w formule grupowej w sposób, który nie był dotąd stosowany nigdzie w Europie i polegać będzie na jednoczesnym:

 • przebywaniu na jednostce pływającej na wodzie, dzięki możliwości wynajęcia bezzałogowej łodzi o napędzie elektrycznym
 • uczestniczeniu w grupowej grywalizacji,
 • poznawania tajników akwenu dzięki technologii AR dostępnej w aplikacji mobilnej

Partner norweski uczestniczy w realizacji działania nr 3- opracuje szkielet do aplikacji AR Group watercatching  oraz bierze udział w opracowaniu Regulaminu gry.

WARTOŚĆ PROJEKTU I DOFINANSOWANIA

 • Łączna wartość projektu: 8.315.046.00 PLN
 • Kwota dofinansowania:    4.674.140.00 PLN
 • W tym z Budżetu Państwa: 701.121.00 PLN

____

PROJECT TITLE

Innovations in Water Tourism at Solina Reservoir in the Bieszczady Mountains

STATEMENT

The project „Innovations in Water Tourism at Solina Reservoir in the Bieszczady Mountains” is implemented under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and benefits from funding not exceeding EUR 1,036,068.10 received from Norway. The aim of the project is to enhance the competitiveness and profitability of Relavia Sp. z o.o. through the implementation of innovative tourism services related to the concept of group gamification in the form of „Group watercatching” at Lake Solina in the Bieszczady Mountains. This contributes to both the reduction of pollution in inland waters and their immediate surroundings and the strengthening of bilateral cooperation between Poland and Norway.

PROJECT DESCRIPTION

The project is executed by Relavia Sp. z o.o. in partnership with FLYTENDE BOLIG AS from Norway, from 06.2023 to 04.2024.

The project goal is achieved through three activities:

 1. Adjustment and expansion of water marina infrastructure – two new floating docks at Lake Solina in the towns of Polańczyk and Zawóz, together with a photovoltaic installation infrastructure equipped with an energy storage system,
 2. Acquisition of a floating fleet – a total of 19 motor boats with electric engines, 14 catamarans with electric engines, and 1 auxiliary boat,
 3. Development and market introduction of the Group watercatching application along with devices.

Thanks to the implementation of the project, tourists will be able to discover the heritage of Lake Solina in an innovative way. The service represents an innovation in the field of water tourism at the European level. It encourages tourists to explore the water body in a group format in a manner not previously used anywhere in Europe, involving simultaneously:

 • staying on a floating unit on the water, thanks to the possibility of renting unmanned boats with electric propulsion,
 • participating in group gamification,
 • learning the secrets of the water body through AR technology available in the mobile application.

The Norwegian partner participates in the implementation of activity no. 3 – develops the framework for the AR Group watercatching application and contributes to the development of the game’s rules.

PROJECT VALUE AND FUNDING

 • Total project value: PLN 8,315,046.00
 • Funding amount: PLN 4,674,140.00
 • Including from the State Budget: PLN 701,121.00

 


TYTUŁ PROJEKTU: INNOWACJE W ZAKRESIE TURYSTYKI WODNEJ 

NAD ZALEWEM SOLIŃSKIM W BIESZCZADACH

Oś Priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth
Nr Naboru Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth 2

Wydatki ogółem  8 315 046.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne 6 760 200.00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 4 674 140.00 PLN

WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ EUROPY ZIELONEJ, KONKURENCYJNEJ I SPRZYJAJĄCEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Innowacje w obszarze wód morskich lub śródlądowych – Blue Growth – LINK

____

Project Title: Innovations in Water Tourism at the Solina Reservoir in the Bieszczady Mountains

Priority Axis 19 Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Action 19.1 New Products and Investments
Sub-action 19.1.2 Innovations in inland or marine waters – Blue growth
Call for Proposals Innovations in inland or marine waters – Blue growth 2

Total expenditure 8,315,046.00 PLN

Eligible expenditure 6,760,200.00 PLN
Co-financing applied for 4,674,140.00 PLN

Together we act for a Green, Competitive, and Socially Inclusive Europe.

Innovations in the area of marine or inland waters – Blue Growth – LINK

FLOTA PŁYWAJĄCA

Zakup przedmiotowej floty pływającej pozwoli na zwiększenie liczby turystów korzystających w maksymalnie wydłużonym sezonie turystycznym z aplikacji „Group watercatching”, co wymiernie przyczyni się do zwiększenia zysków Wnioskodawcy. The purchase of the subject floating fleet will allow for an increase in the number of tourists using the "Group watercatching" app during an extended tourist season to the maximum extent, which will materially contribute to increasing the Applicant's profits.

WSPANIAŁY PORT

Budowa 2 pomostów w kształcie litery T na Jeziorze Solińskim: Pomost cumujący 50m typu T z osprzętem portowym w Polańczyku (na części działki nr ew. 186/2 w miejscowości Solina, obręb Solina); Pomost cumujący 20m typu T w Zawozie. Construction of two T-shaped piers on Lake Solina: A 50m T-type mooring pier with port equipment in Polańczyk (on part of plot no. 186/2 in the town of Solina, Solina precinct); A 20m T-type mooring pier in Zawóz.

eko marina

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49,0kW. w istniejącej EkoMarinie w Polańczyku na części działki nr ew. 186/2 w miejscowości Solina, obręb Solina. Sprawienie, że port będzie ekologiczny. Supply and installation of a photovoltaic system with a minimum power of 49.0 kW in the existing EcoMarina in Polańczyk on part of plot no. 186/2 in the town of Solina, Solina precinct. Making the port eco-friendly.

ODBIÓR NIECZYSTOŚCI

Dostawa stacji odbioru nieczystości płynnych z jednostek pływających, połączonej z lokalną siecią kanalizacyjną, w istniejącej EkoMarinie w Polańczyku na części działki nr ew. 186/2 w miejscowości Solina, obręb Solina. Supply of a liquid waste reception station from floating units, connected to the local sewage network, in the existing EcoMarina in Polańczyk on part of plot no. 186/2 in the town of Solina, Solina precinct.

Opracowanie i wprowadzenie na rynek aplikacji „Group watercatching”
CRUISES
turystyka wodna

Poznaj nasze działania

Projekt realizuje Relavia Sp. z o.o. w partnerstwie z FLYTENDE BOLIG AS z Norwegii, od 04.2023  do 04.2024. 

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i rentowności Relavii Sp. z o.o. poprzez wdrożenie na Jeziorze Solińskim w Bieszczadach innowacyjnych usług turystycznych związanych z koncepcją grupowej grywalizacji w postaci „group watercatching”, przyczyniających się zarówno do ograniczenia zanieczyszczenia wód śródlądowych i ich bezpośredniego otoczenia, jak i wzmocnienia współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią..

Osiągnięcie celu zostanie poprzez:

 • dostosowanie i rozbudowa infrastruktury przystani wodnych,
 • zakup floty pływającej,
 • opracowanie i wprowadzenie na rynek aplikacji „Group watercatching- gra”
 • aktywizację społeczno-ekonomiczną i rozwój terenów wokół Soliny

______

The project is implemented by Relavia Sp. z o.o. in partnership with FLYTENDE BOLIG AS from Norway, from April 2023 to April 2024.

Project objectives:

The goal of the project is to enhance the competitiveness and profitability of Relavia Sp. z o.o. by introducing innovative tourist services at Lake Solina in the Bieszczady Mountains, associated with the concept of group gamification in the form of „group watercatching”. These services aim to contribute both to reducing the pollution of inland waters and their immediate surroundings, and to strengthening bilateral cooperation between Poland and Norway.

The goal will be achieved through:

 • Adaptation and expansion of marina infrastructure,
 • Purchase of a floating fleet,
 • Development and introduction of the „Group watercatching – game” application to the market,
 • Socio-economic activation and development of the areas around Solina.

Grupa docelowa, do której skierowana jest oferta:

 • turyści indywidualni (żeglarze),
 • grupy zorganizowane (dzieci, młodzieży i seniorów),
 • grupowi klienci biznesowi.

 Dzięki realizacji projektu turyści będą mogli odkrywać dziedzictwo Jeziora Solińskiego w nowatorski sposób: zakupić bilet na rejs statkiem wycieczkowym połączony z poznawaniem akwenu w aplikacji AR „Group watercatching- rejs” lub wynająć bezzałogową łódź i wziąć udział w grywalizacji na wodzie w ramach aplikacji mobilnej z AR „Group watercatching- gra”.

Partner norweski weźmie udział w realizacji działania nr 3- opracuje szkielet do aplikacji AR: „Group watercatching gra” i będzie brał udział w opracowaniu Regulaminu „Group watercatching gra”.

Projekt wnosi wartość dodaną na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej w zakresie polepszanie jakości środowiska naturalnego oraz rozwoju lokalnej przestrzeni biznesowej.

____

The target group for the offer includes:

 • Individual tourists (sailors),
 • Organized groups (children, youth, and seniors),
 • Business clients in groups.

Thanks to the project implementation, tourists will be able to explore the heritage of Lake Solina in an innovative way: they can purchase a ticket for a cruise combined with learning about the water area through the AR application „Group watercatching – cruise” or rent an unmanned boat and participate in gamification on the water within the mobile AR app „Group watercatching – game”.

The Norwegian partner will participate in the implementation of action no. 3 – they will develop the framework for the AR application: „Group watercatching game” and will take part in developing the „Group watercatching game” Regulations.

The project adds value on the socio-economic level in terms of improving the quality of the natural environment and the development of local business space.

PARTNER  FLYTENDE BOLIG AS

Partner działa na rynku projektowania i wykonania pływających domów typu houseboat od blisko 10 lat. Firma posiada gotowe projekty domów na wodzie od 25 do 180 m2. Domy te są mobilne, posiadają znak CE i są zarejestrowane jako łodzie w Rejestrze Statków. Misją firmy od początki jej działalności było stworzenie i wprowadzenie na rynek pływających domów z możliwością mieszkania w strefach nadmorskich, przyczynienie się do wszechstronnej formy mieszkania, która estetycznie i praktycznie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju stref nadbrzeżnych i morskich. Między innymi dzięki działaniom partnera norweskiego od 2017 roku w Norwegii możliwa stała się rejestracja adresu zameldowania na wodzie. Partner od kilku lat projektuje np. domy całoroczne, domki, przybudówki, pokoje hotelowe, nieruchomości na wynajem, lokale użytkowe czy studenckie. Jednostki pływające na wodzie o różnym charakterze stanowią istotne źródło przychodu Wnioskodawcy i partnera norweskiego. Wysoki poziom kreacji w wykorzystywaniu jednostek pływających na wodzie to druga cecha, która jest wspólna dla obu partnerów. Partner norweski może pochwalić się szeregiem autorskich obiektów typu „houseboat” rozmieszczonych wzdłuż wybrzeża morskiego Norwegii oraz na wodach śródlądowych, natomiast Wnioskodawca posiada autorskie rozwiązania dotyczące zwiększenia sprzedaży usług i produktów na wodzie. Partner Norweski ma również doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów dziedzinie ICT. W roku 2018 doradzali Wnioskodawcy przy realizacji projektu „Bieszczady Miejsce pełne żywiołów” tworząc z nimi założenia i szkielet aplikacji. Partnerzy wspólnie opracowali koncepcję aplikacji AR: „Group watercatching gra”, która będzie wdrażana w ramach projektu morskiego Norwegii oraz na wodach śródlądowych, natomiast Wnioskodawca posiada autorskie rozwiązania dotyczące zwiększenia sprzedaży usług i produktów na wodzie. Partnerzy wspólnie opracowali koncepcję aplikacji AR: „Group-watercatching gra”, które będą wdrażane w ramach projektu.

_____

PARTNER FLYTENDE BOLIG AS

The partner has been operating in the market of designing and constructing floating homes of the houseboat type for nearly 10 years. The company has ready-made designs for water homes ranging from 25 to 180 m^2. These homes are mobile, carry the CE mark, and are registered as boats in the Ship Register. Since the beginning of its operation, the company’s mission has been to create and introduce floating homes capable of residing in coastal zones, contributing to a comprehensive form of living that aesthetically and practically supports the sustainable development of coastal and marine areas. Among other achievements, thanks to the efforts of the Norwegian partner, since 2017 in Norway, it has been possible to register a residential address on water. For several years, the partner has been designing, for example, year-round homes, cottages, extensions, hotel rooms, rental properties, commercial spaces, and student accommodations. Floating units of various kinds are a significant source of income for both the Applicant and the Norwegian partner. A high level of creativity in utilizing waterborne units is a second characteristic common to both partners. The Norwegian partner boasts a series of proprietary „houseboat” facilities located along the Norwegian sea coast and on inland waters, whereas the Applicant has proprietary solutions for increasing the sales of services and products on water. The Norwegian Partner also has experience in implementing innovative projects in the ICT sector. In 2018, they advised the Applicant on the implementation of the „Bieszczady – A Place Full of Elements” project by creating the assumptions and framework of the application with them. The partners have jointly developed the concept of the AR application: „Group watercatching game,” which will be implemented as part of the maritime project in Norway and on inland waters. The Applicant has proprietary solutions concerning the increase in sales of services and products on water. The partners have jointly developed the concept of the AR application: „Group-watercatching game,” which will be implemented as part of the project.

Zdjęcia z działań:

Działanie 1: Dostosowanie i rozbudowa infrastruktury przystani wodnych

 • Budowa 2 pomostów w kształcie litery T na Jeziorze Solińskim: Pomost cumujący 50m typu T z osprzętem portowym w Polańczyku (na części działki nr ew. 186/2 w miejscowości Solina, obręb Solina); Pomost cumujący 20m typu T w Zawozie. 
 • Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49,0kW. w istniejącej EkoMarinie w Polańczyku na części działki nr ew. 186/2 w miejscowości Solina, obręb Solina.
 • Dostawa stacji odbioru nieczystości płynnych z jednostek pływających, połączonej z lokalną siecią kanalizacyjną, w istniejącej EkoMarinie w Polańczyku na części działki nr ew. 186/2 w miejscowości Solina, obręb Solina.

Realizacja wyżej opisanych kroków spowoduje, że Jezioro Solińskie będzie dla indywidualnych żeglarzy dostępne z każdej strony, a użytkownicy małych bezzałogowych jednostek pływających- dostęp do wcześniej niedostępnych z wody lokalizacji kulturalnych, turystycznych i handlowych w odległych zakątkach Jeziora Solińskiego. Z infrastruktury dostarczonej w ramach działania 1 nie będą korzystać przedsiębiorcy transportowi.

Działanie 2: Zakup floty pływającej

 • 14 katamarany spacerowe;
 • 3 łodzie motorowe kabinowe;
 • 4 łodzie min. 6-os. typu bowrider premium
 • 8 łodzi min. 5-os. typu bowrider;
 • 4 łodzie motorowe z 2-osobową kabiną do spania;
 • 1 łódź zabezpieczenia żeglugi.

Zakup przedmiotowej floty pływającej pozwoli na zwiększenie liczby turystów korzystających w
maksymalnie wydłużonym sezonie turystycznym z aplikacji „Group watercatching”, co wymiernie
przyczyni się do zwiększenia zysków Wnioskodawcy.

Działanie 3: Opracowanie i wprowadzenie na rynek aplikacji „Group watercatching”

Aplikacja wprowadzająca do grupowej grywalizacji na wodzie typu „watercatching” opierać się będzie na umieszczonych na Jeziorze Solińskim „markerach” tj. miejscach, w których po dopłynięciu można zobaczyć to, co zostało zatopione i znajduje się pod poziomem wody. Relavia Sp. z o.o. dysponuje obecnie 5 markerami obiektów na Zalewie Solińskim i 5 markerami obiektów w otoczeniu akwenu.
Zostały one opracowane i dostarczone w ramach projektu „Bieszczady- miejsce pełne żywiołów” na potrzeby grywalizacji typu watercatching opracowanej w technologii AR jedynie w celach poznawania dziedzictwa Soliny, bez udziału w grupowej rywalizacji na wodzie. Aplikacja dostarczona w ramach projektu opracowana zostanie przy wykorzystaniu istniejących już markerów. Tym samym klasyczna rekreacja na wodzie wsparta zostanie technologią AR w formule grupowej grywalizacji- branie udziału w trwających cały sezon rozgrywkach żeglarzy wynajmujących bezzałogowe jednostki pływające.

____

Action 1: Adaptation and expansion of marina infrastructure

Construction of two T-shaped piers on Lake Solina: A 50m T-type mooring pier with port equipment in Polańczyk (on part of plot no. 186/2 in Solina, Solina precinct); A 20m T-type mooring pier in Zawóz. Supply and installation of a photovoltaic system with a minimum capacity of 49.0kW in the existing EcoMarina in Polańczyk on part of plot no. 186/2 in Solina, Solina precinct. Supply of a station for the reception of liquid waste from floating units, connected to the local sewer network, in the existing EcoMarina in Polańczyk on part of plot no. 186/2 in Solina, Solina precinct.

The implementation of the steps described above will make Lake Solina accessible from all sides for individual sailors, and users of small unmanned floating units will gain access to previously inaccessible cultural, tourist, and commercial locations in remote corners of Lake Solina. The infrastructure provided as part of Action 1 will not be used by transport companies.

Action 2: Purchase of a floating fleet

14 walking catamarans; 3 cabin motorboats; 4 premium bowrider boats for at least 6 people; 8 bowrider boats for at least 5 people; 4 motorboats with a 2-person sleeping cabin; 1 navigation safety boat.

The purchase of the aforementioned floating fleet will allow for an increase in the number of tourists using the „Group watercatching” app during an extended tourist season to the maximum extent, which will materially contribute to increasing the Applicant’s profits.

Action 3: Development and introduction of the „Group watercatching” app

The app introducing group gamification on the water of the „watercatching” type will be based on „markers” placed on Lake Solina, i.e., locations where, upon arrival, one can see what has been submerged and is below the water level. Relavia Sp. z o.o. currently has 5 markers for facilities on the Solina Reservoir and 5 markers for facilities around the water area. They were developed and provided as part of the „Bieszczady – A Place Full of Elements” project for the purposes of gamification of the watercatching type developed in AR technology solely for the purpose of exploring the heritage of Solina, without participation in group water competition. The application provided as part of the project will be developed using the existing markers. Thus, classic water recreation will be supported by AR technology in the formula of group gamification – participating in season-long competitions for sailors renting unmanned floating units.

AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE

Konferencja 21-22 kwietnia 2023 r. w Polańczyku – Projekt „Innowacje w zakresie turystyki wodnej nad Zalewem Solińskim w Bieszczadach” stanowi inicjatywę mającą na celu rozwój oraz wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w sektorze turystyki wodnej nad Zalewem Solińskim, zlokalizowanym w malowniczych Bieszczadach. 

Konferencja inauguracyjna, która odbyła się w dniach 21-22 kwietnia w Polańczyku, stanowiła punkt startowy tego projektu. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób, reprezentujących zarówno władze lokalne, jak i osoby zainteresowane rozwojem turystyki oraz blogerów specjalizujących się w promowaniu turystyki. 

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie założeń projektu, określenie celów działań , prezentację sponsora, czyli Norweski Mechanizm Finansowy , oraz prezentacja partnerów zaangażowanych w jego realizację. Partnerzy projektu, biorący udział w formie online, mieli okazję przedstawić swoje działania oraz zdefiniować swoją rolę w kontekście rozwoju turystyki nad Zalewem Solińskim.

Podczas prezentacji partnerzy omówili swoje zaangażowanie w projekcie oraz sposób, w jaki przyczyniają się do wprowadzenia innowacji w turystyce wodnej na tym obszarze. Po serii prezentacji odbyła się sesja pytań, podczas której uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań dotyczących szczegółów projektu, jego planowanych innowacji oraz roli poszczególnych partnerów. 

Cała konferencja stanowiła doskonałą okazję do prezentacji koncepcji projektu, nawiązania współpracy pomiędzy partnerami, uzyskania wsparcia lokalnych władz i zainteresowanych osób, a także do wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy blogerami turystycznymi a pozostałymi uczestnikami. Nasz projekt dązy do wprowadzenia nowych rozwiązań w turystyce wodnej, zwiększenia atrakcyjności tego regionu oraz promowania go jako ciekawego miejsca do odwiedzenia dla miłośników aktywnego wypoczynku nad wodą.

____

The conference on April 21-22, 2023, in Polańczyk – The „Innovations in Water Tourism at Solina Reservoir in the Bieszczady Mountains” project is an initiative aimed at developing and introducing innovative solutions in the water tourism sector at the Solina Reservoir, located in the picturesque Bieszczady Mountains.

The inaugural conference, which took place on April 21-22 in Polańczyk, served as the kickoff point for this project. It was attended by several dozen people, representing both local authorities and individuals interested in tourism development, as well as bloggers specializing in promoting tourism.

The main goal of the conference was to present the project’s assumptions, define the objectives of the actions, present the sponsor, namely the Norwegian Financial Mechanism, and introduce the partners involved in its implementation. The project partners, participating online, had the opportunity to present their activities and define their role in the context of tourism development at the Solina Reservoir.

During the presentations, the partners discussed their involvement in the project and how they contribute to introducing innovations in water tourism in this area. Following a series of presentations, there was a Q&A session where participants had the opportunity to ask questions about the project details, its planned innovations, and the roles of individual partners.

The entire conference was an excellent opportunity to present the project concept, establish cooperation between partners, gain support from local authorities and interested individuals, and exchange experiences and contacts between travel bloggers and other participants. Our project aims to introduce new solutions in water tourism, increase the attractiveness of this region, and promote it as an interesting destination for enthusiasts of active leisure on the water.

Konferencja 21 marca 2024 r. w Lublinie – 21 marca odbyła się konferencja online w ramach projektu „Innowacje w turystyce wodnej nad zalewem Solińskim w Bieszczadach”. Wydarzenie to było kolejnym  krokiem w promowaniu zaawansowanych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie turystyki wodnej. Głównym celem konferencji było zapoznanie uczestników z aplikacją Watercachingową  powstała w ramach projektu oraz prezentacja innych rozwiązań  związanych z wykorzystaniem wód śródlądowych. Podczas konferencji omawiano różne aspekty turystyki wodnej nad zalewem Solińskim, w tym wyzwania, możliwości rozwoju oraz perspektywy związane z tym obszarem. Przedstawiciele projektu dzielili się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami, zachęcając do aktywnego udziału w dalszym rozwoju tej formy turystyki. Dodatkowo, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aplikacją Watercachingową, która stanowi innowacyjne narzędzie wspierające turystykę wodną poprzez dostarczanie informacji o atrakcjach, trasach i warunkach na szlakach wodnych. Prezentacje były uzupełnione o dyskusje, w których uczestnicy mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz pomysłami na dalszy rozwój projektu. Ponadto, organizatorzy zapowiedzieli zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 26 kwietnia. Wydarzenie to będzie nie tylko okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale także do zaprezentowania sprzętu oraz doświadczeń partnerów z Norwegii.

____

The conference on March 21, 2024, in Lublin – On March 21, an online conference was held as part of the „Innovations in Water Tourism at Solina Reservoir in the Bieszczady Mountains” project. This event was another step in promoting advanced technologies and innovative solutions in the field of water tourism. The main goal of the conference was to familiarize participants with the Watercaching app developed within the project and to present other solutions related to the use of inland waters. During the conference, various aspects of water tourism at the Solina Reservoir were discussed, including challenges, development opportunities, and prospects related to this area. Project representatives shared their experiences and achievements, encouraging active participation in the further development of this form of tourism. Additionally, participants had the opportunity to get acquainted with the Watercaching app, an innovative tool that supports water tourism by providing information on attractions, routes, and conditions on water trails. The presentations were complemented by discussions, where participants could share their observations and ideas for the further development of the project. Moreover, the organizers announced a conference summarizing the project, which will take place on April 26. This event will not only be an opportunity to summarize the achievements so far but also to present equipment and experiences of partners from Norway.

Piszą o nas:

Artykuł 1 

Artykuł 2